საბუღალტრო კურსი

სერთიფიცირებული პროგრამა

ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით

 

კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ მიმართულების შესწავლას, რომელიც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად.

აღნიშნული კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც სურს პირველად დაიწყოს ბუღალტრული საქმიანობა და ასევე  მოქმედ ბუღალტრებ, რომლებსაც სურვილი აქვთ გაიღრმავონ პროფესიული ცოდნის დონე და მიიღონ მაქსიმალური პრაქტიკული გამოცდილება.

 

სრული კურსი მოიცავს:

1.     საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლებს;

 

განსახილველი თემატიკა:

 • ანგარიშთა გეგმა
 • სახელფასო უწყისი(ბუღალტრული გატარებები)
 • კომუნალური გადასახადების აღრიცხვა
 • საქონლის ყიდვა, გაყიდვა და ჩამოწერა თვითღირებულებით
 • სესხის პროცენტი და მისი დაბეგვრა
 • ძირითადი საშუალებების ცვეთა და ამორტიზაცია (ბუღალტრული გატარებები გამოთვლა კოდექსით)
 • ქონების დარიცხვა და გაანგარიშება საგადასახადო კოდექსით
 • დამატებითი ღირებულების გადასახადი(დღგ)
 • პროპორციული ჩათვლა
 • ექსპორტი (დღგ-ს ნულოვანი გააკვეთი)
 • განბაჟება
 • სალაროს ოპერაციები
 • ბანკის ოპერაციები
 • მოთხოვნის აღრიცხვა
 • ვალდებულებების აღრიცხვა
 • შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
 • იჯარის აღრიცხვა
 • ფინანსური შედეგის (მოგება-ზარალის) გაანგარიშება
 • საცდელი ბალანსის შედგენა

2.     საქართველოს საგადასახადო კოდექსს;

3.     ORIS – საბუღალტრო  კომპიუტერულ პროგრამას;

4.     პრაქტიკულ სამუშაოს/ www.rs.ge-ზე მუშაობას.

 

პრაქტიკული სამუშაო გულისხმობს: www.rs.ge-ზე ელექტრონული ზედნადებების, ანგარიშ ფაქტურების, ყოველთვიური საშემოსავლოსა და დღგს დეკლარაციების შევსებას და გადაგზავნას.

 

კურსის გავლის შემდეგ  გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტების ორენოვანი სერთიფიკატი

 

                    ჯგუფური                                                                              ინდივიდუალური

სრული კურსის ხანგრძლივობა:  2 თვე                                       სრული კურსის ხანგრძლივობა:  2 თვე

სრული კურსის ღირებულება:  400 ლარი                                   სრული კურსის ღირებულება:  600 ლარი

 

სტუდენტები ისარგებლებენ სპეციალური 10% ფასდაკლებით!!!

 

ასევე შესაძლებელია ცალკე მიმართულებების შესწავლა:

.

 • საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები

კურსის ხანგრძლივობა: 1,5 თვე (18 შეხვედრა)

კურსის ღირებულება: 200 ლარი

 

 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე (12 შეხვედრა)

კურსის ღირებულება: 100 ლარი

 

 • ORIS – საბუღალტრო  კომპიუტერული პროგრამა

კურსის ხანგრძლივობა: 2 კვირა (6 შეხვედრა)

კურსის ღირებულება: 80 ლარი

 

 • SuperFin  საბუღალტრო  კომპიუტერული პროგრამა 

კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე (10 შეხვედრა)

კურსის ღირებულება: 100 ლარი

 

 • პრაქტიკული სამუშაო/ დოკუმენტებზე მუშაობა.

კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე (12 შეხვედრა)

კურსის ღირებულება: 250 ლარი