საბუღალტრო კურსი

სერთიფიცირებული პროგრამა

ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით

 

კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ მიმართულების შესწავლას, რომელიც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად.

აღნიშნული კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც სურს პირველად დაიწყოს ბუღალტრული საქმიანობა და ასევე  მოქმედ ბუღალტრებ, რომლებსაც სურვილი აქვთ გაიღრმავონ პროფესიული ცოდნის დონე და მიიღონ მაქსიმალური პრაქტიკული გამოცდილება.

 

სრული კურსი მოიცავს:

1.     საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლებს;

 

განსახილველი თემატიკა:

 • ანგარიშთა გეგმა
 • სახელფასო უწყისი(ბუღალტრული გატარებები)
 • კომუნალური გადასახადების აღრიცხვა
 • საქონლის ყიდვა, გაყიდვა და ჩამოწერა თვითღირებულებით
 • სესხის პროცენტი და მისი დაბეგვრა
 • ძირითადი საშუალებების ცვეთა და ამორტიზაცია (ბუღალტრული გატარებები გამოთვლა კოდექსით)
 • ქონების დარიცხვა და გაანგარიშება საგადასახადო კოდექსით
 • დამატებითი ღირებულების გადასახადი(დღგ)
 • პროპორციული ჩათვლა
 • ექსპორტი (დღგ-ს ნულოვანი გააკვეთი)
 • განბაჟება
 • სალაროს ოპერაციები
 • ბანკის ოპერაციები
 • მოთხოვნის აღრიცხვა
 • ვალდებულებების აღრიცხვა
 • შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
 • იჯარის აღრიცხვა
 • ფინანსური შედეგის (მოგება-ზარალის) გაანგარიშება
 • საცდელი ბალანსის შედგენა

2.     საქართველოს საგადასახადო კოდექსს;

3.     ORIS – საბუღალტრო  კომპიუტერულ პროგრამას;

4.     პრაქტიკულ სამუშაოს/ www.rs.ge-ზე მუშაობას.

 

პრაქტიკული სამუშაო გულისხმობს: www.rs.ge-ზე ელექტრონული ზედნადებების, ანგარიშ ფაქტურების, ყოველთვიური საშემოსავლოსა და დღგს დეკლარაციების შევსებას და გადაგზავნას.

 

კურსის გავლის შემდეგ  გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტების ორენოვანი სერთიფიკატი

 

             

 სრული კურსის ღირებულება:

დრო 10:00 – 17:00 18:00 -21:00
ჯგუფური მეცადინეობა (4-5 მსმენელი) 400 ლარი 450 ლარი
VIP ჯგუფი (2 მსმენელი) 500 ლარი 550 ლარი
ინდივიდუალური 650 ლარი 700 ლარი

 

 

სტუდენტები ისარგებლებენ სპეციალური 10% ფასდაკლებით!!!

 

ასევე შესაძლებელია ცალკე მიმართულებების შესწავლა ინდივიდუალურად:

.

 • საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (თეორია)

კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე (12 შეხვედრა)

კურსის ღირებულება: 300 ლარი

 

 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

კურსის ხანგრძლივობა: 3 კვირა (9 შეხვედრა)

კურსის ღირებულება: 300 ლარი

 

 • ORIS – საბუღალტრო  კომპიუტერული პროგრამა

კურსის ხანგრძლივობა: 2 კვირა (6 შეხვედრა)

კურსის ღირებულება: 100 ლარი

 

 • SuperFin  საბუღალტრო  კომპიუტერული პროგრამა 

კურსის ხანგრძლივობა: 3 კვირა (8 შეხვედრა)

კურსის ღირებულება: 120 ლარი

 

 • პრაქტიკული სამუშაო/ დოკუმენტებზე მუშაობა.

კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე (12 შეხვედრა)

კურსის ღირებულება: 350 ლარი